Κατάλογος συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω τράπεζας

IBAN Διεθνής Αρθμός Λογαριασμού Τράπεζας (International Bank Account Number)
Ο Διεθνής Αρθμός Λογαριασμού Τράπεζας είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που βοηθάει τις τράπεζες να επεξεργάζονται τις πλωρημές από άτομο σε άτομο αυτόματα. Το IBAN περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του κατόχου, εάν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός, όπως τον αριθμό λογαριασμού, τις πληροφορίες της τράπεζας και των υποκαταστημάτων και τον κωδικό χώρας. Παρότι δεν έχει καθοριστεί ενιαίο μήκος για τις χώρες SEPA, ο αριθμός IBAN δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 34 χαρακτήρες. Οι περισσότερες χώρες, ωστόσο, έχουν διαφορετικά καθορισμένα μήκη. Ο επικυρωτής μας εντοπίζει αυτόματα τη χώρα και το μήκος του IBAN προκειμένου να γίνει ακριβής επικύρωση.
BBAN Βασικός Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας (Basic Bank Account Number)
Το BBAN είναι συντομογραφία για τον Βασικό Αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας. Εκπροσωπεί έναν αριθμό λογαριασμού για τη συγκεκριμένη χώρα. Το BBAN είναι το τελευταίο τμήμα του IBAN όταν αυτό χρησιμοποιείται για διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων. Κάθε χώρα έχει BBAN συγκεκριμένης μορφής και μήκους ανάλογα με τα δικά της πρότυπα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κοινό πρότυπο της ΕΕ ή άλλο πρότυπο που να ενοποιεί το BBAN. Έτσι, εισήχθη ο IBAN για να συμβάλει στην τυποποίηση των διεθνών τραπεζικών μεταφορών.
BIC Κωδικός Ταυτοποίησης Τράπεζας (Bank Identifier Code)
Ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας είναι ένας διεθνής κωδικός που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Κάθε τράπεζα έχει το δικό της BIC. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς εντολές πληρωμής φθάνουν αυτόματα στη σωστή τράπεζα και υποκατάστημα. Το BIC ονομάζεται επίσης διεύθυνση SWIFT ή κωδικός SWIFT. Το BIC μπορεί να έχει μήκος 8 ή 11 χαρακτήρες, ανάλογα με το αν παρέχει πληροφορίες υποκαταστήματος.
SEPA Ενιαία Ζώνη Πληρωμής με Ευρώ (Single Euro Payment Area
Αυτή η Ενιαία Ζώνη πληρωμής σε Ευρώ καθιερώνει μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή αγορά για τα εργαλεία πληρωμής. Ο στόχος του SEPA είναι να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές εντός της Ευρώπης πραγματοποιούνται απλά και αποτελεσματικά με αυτές που πραγματοποιούνται εντός μιας χώρας.
ECB Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank)
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η κεντρική τραπεζική οντότητα της Ευρωζώνη. Είναι υπεύθυνη για το νόμισμα του Ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κύριο καθήκον της ECB συνίσταται στη διατήρηση της αγοραστικής ικανότητας του ευρώ και επομένως στη σταθερότητα των τιμών στηn ευρωζώνη. Η ευρωζώνη περιλαμβάνει τις 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν χρησιμοποιήσει το Ευρώ από το 1999.
SWIFT Συνεταιρισμός Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
Βλ. BIC
SCT Μεταφορά Πιστώσενω SEPA (SEPA Credit Transfer)
Η μεταφορά πιστώσεων SEPA εισήχθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (βλ. EPC) στις αρχές του 2008. Αναφέρεται επίσης ως σχήμα πληρωμών ή ως ένα σύνολο κανόνων μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ τραπεζών στην ΕΕ. Ο σκοπός της SCT (αποκαλούμενη "Ευρωπαϊκή μεταφορά" στο Βέλγιο) είναι να αντικαταστήσει το πλήρες φάσμα των τοπικών συστημάτων πληρωμών σε ευρώ, τόσο εσωτερικά όσο και διασυνοριακά.
SDD Απευθείας Χρέωση SEPA (SEPA Direct Debit)
Η άμεση χρέωση SEPA (αποκαλούμενη "Ευρωπαϊκή άμεσα χρέωση" στο Βέλγιο) είναι ένα πρωτόκολλο πληρωμών που ορίζει ένα σύνολο κανόνων για συγκεκριμένες πληρωμές μεταξύ τραπεζών στην Ευρωζώνη. Ο πυρήνας SDD, όπως και κάθε άλλο σύστημα άμεσης χρέωσης, βασίζεται στην ακόλουθη έννοια: "Ζητώ χρήματα από κάποιον άλλο, με προηγούμενη έγκρισή τους, και το πιστώνω στον εαυτό μου". Ο πληρωτής και ο πάροχος λογαριασμού πρέπει να κατέχουν έκαστο λογαριασμό σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (PSP) που βρίσκεται εντός του SEPA.
PSD Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (Payment Service Directive)
Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών εισήχθη το 2007 ως ένα σύνολο νομικών ρυθμίσεων που αποσκοπούν στον καθορισμό των υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος στόχος του είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη της Ενιαίας Ζώνης πληρωμής σε ευρώ (SEPA), να ρυθμίσει τα ιδρύματα πληρωμών, να παρέχει διαφάνεια στις πληρωμές και να αυξήσει τον ανταγωνισμό.
ACH Αυτοματοποιημένο Κέντρο Εκκαθάρισης (Automated Clearing House)
Το ACH είναι ένα είδος ηλεκτρονικού δικτύου μεταφοράς κεφαλαίων που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόμοια με το SWIFT στην Ευρώπη, το ACH παρέχει διατραπεζική εκκαθάριση των πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό δίκτυο ACH βοηθά τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.
CSM Μηχανισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού (Clearing and Settlement Mechanism)
Ο μηχανισμός εκκαθάρισης και διακανονισμού είναι ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα και τα μηνύματα αποστέλλονται με τυποποιημένο τρόπο μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
PEACH Pan-European ACH
Ένα Pan-European Automated Clearing House (PE-ACH) είναι ένα ACH που είναι σε θέση να ρυθμίζει τις συμβατές με SEPA μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε όλη την Ευρωζώνη. Το PEACH είναι επίσης μια επιχειρηματική πλατφόρμα για την παροχή εργαλείων πληρωμής μικρής αξίας σε ευρώ και βασικών συναφών υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από κανόνες διακυβέρνησης και πρακτικές πληρωμών και υποστηρίζεται από την απαραίτητη τεχνική πλατφόρμα(ες).
EBA Συνεταιρισμός Ευρωπαϊκών Τραπεζών (Euro Banking Association)
Η EBA, η οποία ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1985 από 18 εμπορικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι ένα βιομηχανικό φόρουμ για τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς πληρωμών με πάνω από 200 τράπεζες και οργανισμούς ως μέλη. Ο Συνεταιρισμός Ευρωπαϊκών Τραπεζών είναι ένας από τους κύριους συντελεστές στη δημιουργία και ανάπτυξη του SEPA..
EPC Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Πληρωμών (European Payment Council)
Ευρωπαϊκό τραπεζικό όργανο λήψης αποφάσεων στον τομέα των πληρωμών. Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην εισαγωγή του SEPA.
BACS Αυτόματο Σύστημα Εκκαθάρισης τραπεζικών (Bankers’ Automated Clearing System)
Το BACS είναι ένα ακρονύμιο για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εκκαθάρισης Τραπεζικών. Είναι μία από τις διευκολύνσεις των διατραπεζικών μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου και χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ηλεκτρονικών συναλλαγών και μεταφορών. Τα περισσότερα από τα πράγματα που επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας το σύστημα BACS είναι οι άμεσες χρεώσεις και οι άμεσες πιστώσεις. Μια άμεση χρέωση είναι μια εντολή από έναν κάτοχο λογαριασμού στην τράπεζά του, που επιτρέπει σε μια εταιρεία να κάνει ανάληψη για διάφορα ποσά χρημάτων. Οι άμεσες χρεώσεις χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει κανονικά, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για τις πιο συνηθισμένες οικονομικές συναλλαγές στον κόσμο. Μια άμεση πίστωση είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο μιας άμεσης χρέωσης και χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά μισθών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων. Μέχρι πρόσφατα, το BACS ήταν επίσης το σύστημα στην πρώτη γραμμή των ηλεκτρονικών πληρωμών και των πληρωμών μέσω τηλεφώνου. Ωστόσο, εισήχθη πρόσφατα το σύστημα Ταχύτερης Πληρωμής. Ο λόγος για αυτό είναι η αποτελεσματικότητα των Ταχύτερων Πληρωμών, η οποία επεξεργάζεται σχεδόν αμέσως. Επιπλέον, είναι σε θέση να το κάνει ανά πάσα στιγμή, 365 ημέρες το χρόνο. Οι πληρωμές BACS αφ' ετέρου χρειάζονται τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες για να διεκπεραιωθούν. Ορισμένοι λογαριασμοί δεν επιτρέπουν τη χρήση των Ταχύτερων Πληρωμών, επομένως εξακολουθούν να βασίζονται στο BACS.
CHAPS Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πληρωμών Κέντρου Εκκαθάρισης (Clearing House Automated Payment System)
Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το CHAPS είναι επίσης ένα ακρωνύμιο για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πληρωμών Κέντρου Εκκαθάρισης, αν και σπάνια αναφέρεται με το πλήρες όνομά του. Το CHAPS είναι ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόλο που ο καθένας είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το CHAPS, αυτό είναι ένα σύστημα που συνήθως χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις σε συναλλαγές που αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η χρήση των συστημάτων CHAPS συνήθως επιβαρύνει με μια χρέωση 25 - 30. Οι μεταφορές CHAPS συνήθως διεκπεραιώνονται εντός μιας ημέρας και χρησιμοποιούνται συνήθως για την αγορά ακινήτων, με τους δικηγόρους να χρησιμοποιούν το σύστημα για να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων μερών. Χρησιμοποιείται επίσης σε άλλα σενάρια πληρωμών υψηλής αξίας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το CHAPS χρησιμοποιείται για την μετακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των τραπεζών. Χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό πολλές φορές την ημέρα. Για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω CHAPS, πρέπει συνήθως να επισκεφθείτε την τράπεζά σας με μια μορφή ταυτότητας για να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Πριν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή CHAPS, αξίζει να ελέγξετε το όριο των ταχύτερων μεταφορών πληρωμών της τράπεζάς σας. Οι ταχύτερες πληρωμές μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για μεταφορές έως και 100.000 και είναι στιγμιαίες καθώς και δωρεάν. Αυτό ισχύει κυρίως για μεμονωμένους χρήστες (σε αντίθεση με εταιρείες και οργανισμούς).
FPS Υπηρεσία Ταχύτερων Πληρωμών Ηνωμένου Βασιλείου (UK Faster Payments Service)
Όπως προαναφέρθηκε, η υπηρεσία Ταχύτερων Πληρωμών επιτρέπει στο ευρύ κοινό να πραγματοποιεί πληρωμές με τα κεφάλαια να επεξεργάζονται και να μεταφέρονται σχεδόν αμέσως. Χρησιμοποιείται τακτικά από το ευρύ κοινό για την πραγματοποίηση πληρωμών όπως για λογαριασμούς, πάγιες εντολές και ηλεκτρονικές μεταφορές. Το Σύστημα λειτουργεί από το 2008.
C&CC Καθαρισμός Ελέγχου και Πίστωσης Μεγάλης Βρετανίας (UK Cheque and Credit Clearing)
Όπως προαναφέρθηκε, η υπηρεσία Ταχύτερων Πληρωμών επιτρέπει στο ευρύ κοινό να πραγματοποιεί πληρωμές με τα κεφάλαια να επεξεργάζονται και να μεταφέρονται σχεδόν αμέσως. Χρησιμοποιείται τακτικά από το ευρύ κοινό για την πραγματοποίηση πληρωμών όπως για λογαριασμούς, πάγιες εντολές και ηλεκτρονικές μεταφορές. Το Σύστημα λειτουργεί από το 2008.
EFT Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Fund Transfer)
Αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας μπορεί να λάβει άμεση κατάθεση όλων των πληρωμών από την Κοινοπολιτεία στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σας. Μόλις εγγραφείτε, τα χρήματα γίνονται διαθέσιμα σε εσάς άμεσα και πιο γρήγορα από ποτέ. Το EFT είναι γρήγορο, ασφαλές και με αυτό τα χρήματά σας θα επιβεβαιώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό πιο γρήγορα από όσο θα περιμένατε στο ταχυδρομείο για να καταθέσετε την επιταγή σας και να περιμένετε να διατεθούν τα χρήματα.
B2B Επιχείριση προς Επιχείριση (Business to Busines)
SCF Πλαίσιο Καρτών SEPA (SEPA Card Framework)
Το Πλαίσιο Κάρτας SEPA περιγράφει αρχές και κανόνες υψηλού επιπέδου που, όταν εφαρμοστούν από τράπεζες, συστήματα και άλλους ενδιαφερόμενους, θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους πελάτες να χρησιμοποιούν κάρτες γενικής χρήσης για να πραγματοποιούν πληρωμές και αναλήψεις μετρητών σε ευρώ σε ολόκληρη την περιοχή SEPA με την ίδια ευκολία και άνεση όπως στην χώρα τους.
EFTA Συνεταιρισμός Ευρωπαϊκών Ελεύθερων Συναλλαγών (European Free Trade Association)
ECBS Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (European Committee for Banking Standards)